Potrebujem vykresliť dve funkcie spoločne cez trojuholníkové domény pomocou tikz. Ako to urobím?

I Need Plot Two Functions Together Over Triangular Domains Using TikzRiešenie:

Siahol by som po možnosti v tvojom druhom odkaze. Trojuholníky môžeme parametrizovať nasledovne:

 1. Trojuholník (0,0), (0,1), (1,1):x = u * v, y = v, 0<=u,v<=1.
 2. Trojuholník (0,0), (1,0), (1,1):x = u, y = u*v, 0<=u,v<=1.

Ak chceme vykresliť napríklad paraboloidyz = 2-x^2+y^2 = 2-u^2*v^2-v^2 (prvý trojuholník) az = x^2+y^2 = u^2+u^2*v^2 (druhý trojuholník) môžeme urobiť: documentclass {standalone} usepackage {pgfplots} pgfplotsset {kompatibilní = 1,17} begin {document} begin {tikzpicture} begin {axis} [xlabel = $ x $, ylabel = $ y $, zmin = 0, zmax = 2, premenná = u, premenná y = v, pohľad = {30} {45}] % (0,0) (0,1) (1,1) parametrizácia x = u*v, y = v --- > x, y, 2- x^2 -y^2 addplot3 [surfovanie, doména = 0: 1, y doména = 0: 1, názov farebnej mapy = horúci] (u*v, v, 2-u^2* v^2-v^2); % (0,0) (1,0) (1,1) parametrizácia x = u, y = u*v ---> x, y, x^2+ y^2 addplot3 [surf, doména = 0: 1, doména y = 0: 1, názov farebnej mapy = viridis, opacita = 0,8] (u, u*v, u^2+u^2*v^2); end {axis} end {tikzpicture} end {document}

sem zadajte popis obrázku
Jednoduchý príklad pomocou tikz je nasledujúci.Aktualizované: pridané riadky siete

%! Tex program = xelatex %! Tex encoding = UTF-8 documentclass [tikz, border = 0pt] {standalone} usetikzlibrary {calc} usetikzlibrary {arrows} usetikzlibrary {perspective} usepackage {xcolor} begin {document } % definovať farby colorlet {fillbottom} {žltá! 60} colorlet {filltop} {modrá! 20} colorlet {curvecolor} {červená} colorlet {meshcolor} {oranžová} begin {tikzpicture} [3D view = { 60} {30}, mierka = 2] % ====================================== % povrch 1: z = xy s hranicou domény x = 1, y = x, y = 0 % plocha 2: z = x^2+y^2 s hranicou domény y = x, y = 1, x = 0 % ===== ================================ tikzset {% deklarovať funkciu = {%% f ( u, v) = u* v; g ( u, v) = u^2+ v^2; } %%}% def xa {1} def xb {1}% nastavených súradníc def mxmin {0} def xdash {0} def mxmax {2,5} def mymin {0} def ydash {0} def mymax {2} def mzmin {0} def zdash {0} def mzmax {2} % x os draw [prerušované] ( mxmin, 0,0 ) - ( xdash, 0,0); draw [->,> = latex] ( xdash, 0,0)-( mxmax, 0,0) uzol [vľavo] {$ x $}; % y os draw [prerušované] (0, mymin, 0)-(0, ydash, 0); draw [->,> = latex] (0, ydash, 0)-(0, mymax, 0) uzol [vpravo] {$ y $}; os % z kresliť [prerušované] (0,0, mzmin)-(0,0, zdash); draw [->,> = latex] (0,0, zdash)-(0,0, mzmax) uzol [vľavo] {$ z $}; % domény povrchu 1 draw ( xa, 0,0) - ( xa, xb, 0); draw [prerušované] (0,0,0)-( xa, xb, 0); draw ({0,7* xa}, {0,3^ xb}, 0) uzol {$ D_1 $}; fill [color = fillbottom, opacity = 0,2] (0,0,0)-( xa, 0,0)-( xa, xb, 0)-cyklus; % doména povrchu 2 draw [prerušované] ( xa, xb, 0) - (0, xb, 0); draw ({0,3* xa}, {0,7^ xb}, 0) uzol {$ D_2 $}; fill [color = fillbottom, opacity = 0,2] (0,0,0)-(0, xb, 0)-( xa, xb, 0)-cyklus; % špeciálnych bodov uzol na ( xa, xb, 0) [vpravo] {$ y = x $}; uzol na ( xa, 0,0) [vľavo] {$ xa $}; uzol na (0, xb, 0) [vpravo hore] {$ xb $}; % pomocných čiar kresliť [hrubé, prerušované] ( xa, xb, 0)-( xa, xb, {g ( xa, xb)}); draw [hrubé, prerušované] (0, xb, 0)-(0, xb, {g (0, xb)}); % plochy 1: z = xy kresba [hrubá, kresba = farba krivky, výplň = výplň, krytie = 0,4] (0,0,0)- plot [doména = 0: xa, vzorky = 50, hladká] ({ x}, { x}, {f ( x, x)}) - graf [premenná = y, doména = xb: 0, vzorky = 50, hladký] (1, { y}, {f (1, y)}) -plot [doména = xa: 0, vzorky = 50, hladké] ( x, {0}, {f ( x, 0)}) -cyklus; % povrch 1: mriežky foreach k v grafe {0,1, 0,2, ..., 0,9} { draw [meshcolor] [doména = 0: xa, vzorky = 50, hladké] ( x, { k * x}, {f ( x, { k* x})}); } % povrch 2: z = x^2+y^2 filldraw [hrubý, kresba = farba krivky, výplň = výplň, krytie = 0,4] (0,0,0)- plot [doména = 0: xa, vzorky = 50, hladký] ({ x}, { x}, {g ( x, x)}) - graf [doména = xa: 0, vzorky = 50, hladký] ({ x}, {1}, {g ( x, 1)}) - graf [premenná = y, doména = xb: 0, vzorky = 50, hladký] ({0}, { y}, {g (0 , y)}) --cyklus; % povrch 2: mriežky foreach k v grafe {0,1, 0,2, ..., 0,9} { draw [meshcolor] [premenná = y, doména = 0: xb, vzorky = 50, hladká] ({ k* y}, y, {g ( k* y, y)}); } %========================= end {tikzpicture} end {document}

sem zadajte popis obrázku