Atraktívne krabicové rovnice

Attractive Boxed EquationsRiešenie:

Môžete použiťempheq a potom definujte svoj vlastný príkaz pre box. Môže to byť štandardný latex fbox alebo Tikz box, alebo iný typ boxu. Pozrite sa na príklad nižšie. Definoval som farebné pole (aby bolo zaujímavejšie) s dvoma voliteľnými argumentmi na vyplnenie medzery nad a pod rovnicou

 mybluebox [] [] {}

Thebalík keyval je už načítaný, takže si môžete vytvoriť fantastické rozhranie keyval, ale to nechávam na cvičenie pre čitateľa ;-) documentclass {article} usepackage {color} definecolor {myblue} {rgb} {. 8, .8, 1} usepackage {amsmath} usepackage {empheq} newlength mytemplen newsavebox mytempbox makeatletter newcommand mybluebox {% @ifnextchar [%] { @mybluebox}% { @mybluebox [0pt]}} def @mybluebox [#1] {% @ifnextchar [%] { @@ mybluebox [#1] }% { @@ mybluebox [#1] [0pt]}} def @@ mybluebox [#1] [#2]#3 { sbox mytempbox {#3}% mytemplen ht mytempbox advance mytemplen #1 relax ht mytempbox mytemplen mytemplen dp mytempbox advance mytemplen #2 relax dp mytempbox mytemplen colorbox {myblue} { hspace {1em} usebox { mytempbox} hspace {1em}}} makeatother begin {document} begin {empheq} [box = { mybluebox [5pt]}]] {equation*} c_i = sum_j A_ {ij} end {empheq} begin {empheq } [box = { mybluebox [2pt] [2pt]}]] {equation*} c_i = langle psi | phi rangle end {empheq} end {document}

sem zadajte popis obrázku
tcolorbox ponúka aj niekoľko možností pre škatuľkované matematické výrazy.tcbhighmath je špeciálny box, ktorý je možné použiť sempheq, ale je tiež ľahké deklarovať nové boxy, s ktorými sa má pracovaťempheq.

Niekoľko príkladov s kódom:

sem zadajte popis obrázku documentclass {article} usepackage {amsmath} usepackage {empheq} usepackage [most] {tcolorbox} newtcbox { mymath} [1] [] {% nobeforeafter, math upper, tcbox raise base, enhanced, colframe = blue ! 30! Black, colback = blue! 30, boxrule = 1pt, #1} begin {document} begin {empheq} [box = tcbhighmath] {equation*} c_i = langle psi | phi rangle end {empheq} tcbset {highlight math style = {boxsep = 5mm, colback = blue! 30! red! 30! white}}} begin {empheq} [box = tcbhighmath] {equation*} c_i = langle psi |  phi rangle end {empheq} begin {empheq} [box = mymath] {equation*} c_i = langle psi | phi rangle end {empheq} begin {empheq} [box = { mymath [colback = red! 30, tieň zdvihnutý, ostré rohy]}] {equation*} c_i = langle psi | phi rangle end {empheq} end {document} 

Možno vám tieto príkazy pomôžu:

 newcommand { boxedeq} [2] { begin {empheq} [box = { fboxsep = 6pt fbox}] {align} label {#1}#2 end {empheq}} newcommand { coloredeq} [2] { begin {empheq} [box = colorbox {lightgreen}] {align} label {#1}#2 end {empheq}}

Nezabudnite dať

 usepackage {empheq} usepackage {xcolor} definecolor {lightgreen} {HTML} {90EE90}

v preambule.

Úplný príklad:

 documentclass {article} pagestyle {empty} usepackage {amsmath} usepackage {empheq} usepackage {xcolor} definecolor {lightgreen} {HTML} {90EE90} newcommand { boxedeq} [2] { begin {empheq } [box = { fboxsep = 6pt fbox}] {align} label {#1}#2 end {empheq}} newcommand { coloredeq} [2] { begin {empheq} [box = colorbox {lightgreen}] {align} label {#1}#2 end {empheq}} begin {document} boxedeq {eq: first} {c_i = sum_jA_ {ij}} coloredeq {eq: second} phi rangle end {document}

Výsledok